Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

STYPENDIA

STYPENDIA SOCJALNE

  • 02-09-2019
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy informuje, że od 2 do 15 września 2019 r. przyjmowane są wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020.
Informacji na temat ww. świadczenia udzielają pracownicy ośrodka w Świdnicy przy ul. Długiej 85/1  w godzinach pracy poniedziałek 7.00-16.00, wtorek – czwartek 7.00-15.00, piątek 7.00-14.00 lub telefonicznie 68 3273230.
 
Stypendium szkolne może być udzielone w formie:
  1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności kosztów nauki języków obcych, zajęć sportowych, tanecznych.
  2. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych, tornistra, plecaka, stroju na zajęcia wychowania fizycznego, atlasów, encyklopedii, multimedialnych programów edukacyjnych, słowników, instrumentów muzycznych, okularów korygujących wzrok i innych uznanych przez dyrektora za niezbędne w trakcie edukacji szkolnej.
  3. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w szczególności kosztów zakwaterowania i przejazdu.
 Stypendium szkolne przyznawane jest na:
  1. Wniosek rodziców, opiekunów prawnych albo pełnoletniego ucznia.
  2. Wniosek dyrektora.
  3. Stypendium szkolne może być przyznawane również z urzędu.
 O stypendium szkolne może ubiegać się uczeń, jeżeli spełnia łącznie poniższe warunki:
  1. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie jest większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2017, poz. 1769), czyli 528,00 zł. Uczeń znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczej, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
  2. Jego miejscem zamieszkania  jest gmina Świdnica.
Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest złożenie wniosku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdnicy.
Do wniosku o przyznanie stypendium powinny zostać załączone dokumenty umożliwiające określenie miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie zgodnie z ustawą  z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Dokumenty powinny potwierdzać dochód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją