Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

  • 09-07-2019
Referat Świadczeń Rodzinnych  i Alimentacyjnych
 68 3273-230 wew. 12
Sprawy:
- przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków dot. świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, funduszu alimentacyjnego, dobrego startu, świadczeń opiekuńczych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczenia rodzicielskiego, „becikowego”
- przyznawanie i wypłacanie ww. świadczeń
- prowadzenie egzekucji dot. dłużników alimentacyjnych
 
Referat Pracowników socjalnych
68 3273-230 wew. 13 i 18
Sprawy:
- prowadzenie pracy socjalnej, udzielanie wsparcia i pomoc w zakresie rozwiązywania trudnych sytuacji życiowych
- usługi opiekuńcze
- dodatki mieszkaniowe i energetyczne
- kierowanie do Domów Pomocy Społecznej
- prace społecznie użyteczne
- prowadzenie procedury Niebieskiej Karty
- stypendia socjalne
- dożywianie dzieci
- pomoc materialna
- paczki żywnościowe
- pomoc psychologiczna
- udzielanie schronienia
 
Asystent rodziny
 68 3273-230 wew. 12
Sprawy:
- udzielanie wsparcia i pomoc w zakresie rozwiązywania problemów
- pomoc rodzinom w przezwyciężaniu sytuacji trudnych
- interwencja kryzysowa

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją