Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

POMOC DLA UKRAINY

Stypendia szkolne dla obywateli Ukrainy / шкільної стипендії, шкільна допомога громадянам України.

  • 26-04-2022
Można już składać wnioski o świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym  tj. stypendium szkolne, zasiłek szkolny dla obywateli Ukrainy.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdnicy  można składać wnioski dotyczące przyznania świadczenia o charakterze socjalnym tj. stypendium szkolone i zasiłek szkolny na podstawie art. 53 specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Świadczenie przysługuje obywatelom Ukrainy:
  1. uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
  2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, 
których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny, którzy przybyli do Polski po 24.02.2022 r. i zostali wpisani do rejestru PESEL – UKR, przebywają na terenie Gminy Świdnica oraz dochód na członka rodziny nie przekracza 600,00 zł.

Wniosek o świadczenia składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.                                  
Wszystkie niezbędne dokumenty konieczne do ubiegania się o ww. świadczenia znajdują się w GOPSie.

Wniosek należy złożyć w budynku Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy
ul. Długa 85/1 , 66-008 Świdnica.
 
Надання матеріальної допомоги соціального характеру, шкільної стипендії, шкільна допомога  громадянам України. 
В  Міського Центрі Соціальної Допомоги в м. Свідниця можна складати заяву на надання пільг соціального характеру,  шкільної стипендії та шкільної допомоги відповідно до ст. 53 Спеціального закону про допомогу громадянам України. 
 
Пільга надається громадянам України:
1. учні державних шкіл, приватних і приватних мистецьких шкіл на правах державних мистецьких шкіл та студентів коледжів для працівників соціальних служб – до завершення ними навчання , але не довше ніж до досягнення ними 24 року життя;
2. учням державних і приватних реабілітаційно-освітніх центрів - до завершення  навчання, перебування яких на території Республіки Польща вважається законним: які прибули на територію Польщі після 24 лютого 2022 року та були внесені до реєстру PESEL - UKR, та перебувають у ґміні Свідниця, а дохід на одного члена сім’ї не перевищує 600,00 злотих.
Заява про призначення допомоги подається уповноваженою особою, її законним представником, тимчасовим опікуном або особою, яка фактично доглядає за дитиною. 
Усі необхідні документи, необхідні для оформлення вищезазначених пільг, додаються. 
 
Заяву необхідно подавати у будівлі Міського Центру Соціальної Допомоги у Свідниці по вул. Длуга 85/1, 66-008
(Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy ul. Długa 85/1 , 66-008 )

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki